Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator
Se om du kan søke og send søknad i vår nye søknadsportal.

Stiftelsen er en betydelig eier av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Stiftelsen ble opprettet i forbindelse med fusjon Sparebanken Jevnaker Lunner Nittedal, Gran Sparebank og Ringerikes Sparebank.

Opprettelsen av sparebankstiftelser sikrer at den kapital som er opparbeidet i Gran Sparebank gjennom mer enn 153 år, forblir i lokalsamfunnet og forvaltes gjennom sparebankstiftelsen.

Kapitalen til SpareBank 1-stiftelsen Gran vil fra starten hovedsakelig bestå av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Ringerike Hadeland, men vil over tid også bygge en betydelig omløpsportefølje.

Formål, visjoner og verdier

Stiftelsens formål er å forvalte egenkapitalbevis den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap SpareBank 1 Ringerike Hadeland.

Stiftelsen kan for øvrig plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Stiftelsen formål skal videre være å gi bidrag til allmennyttige formål. Ved sine disposisjoner skal stiftelsen fortrinnsvis ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen til tidligere Gran Sparebank.

Ved sin virksomhet skal stiftelsen understøtte SpareBank 1 Ringerike Hadeland i bankens videreføring av sparebanktradisjoner. For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med nevnte forhold og sparebankloven.

Stiftelsen skal:

 • Bidra til et langsiktig og stabilt eierskap i SparBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Utøve en forsvarlig kapitalforvaltning av de midler som stiftelsen besitter.
 • Videreføre sparebanktradisjonene ved å bidra positivt i lokalsamfunnet til økt frivillig engasjement og dugnadsvilje gjennom gaver til allmennyttige formål.

Historie

Representantskapet i Ringerikes Sparebank og forstanderskapene i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner har i møter den 17. desember 2009 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen til en ny bank under navnet Sparebank 1 Ringerike Hadeland.

Sammenslutningen ble gjennomført ved at bokført grunnfondskapital i Ringerikes Sparebank ble konvertert til eierandelskapital samtidig som virksomheten i Gran Sparebank og Sparebanken Jevnaker Lunner ble overtatt av og videreføres i den sammensluttede sparebanken - ”Sparebank 1 Ringerike Hadeland”.

Samtidig med etableringen av Sparebank 1 Ringerike Hadeland ble det opprettet sparebankstiftelser som ble tilført egenkapitalbevis i den sammensluttede sparebanken. De sparebankstiftelser som ble opprettet var Sparebankstiftelsen Ringerike, SpareBank 1-stiftelsen Gran og Sparebankstiftelsen Jevnaker Lunner Nittedal.

SpareBankstiftelsene skal fremme sparebankvirksomhet i sine respektive kommuner gjennom å eie egenkapitalbevis i Sparebank 1 Ringerike Hadeland og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Eierskap

Ved etableringen 01.07.2010 fikk de tre sparebankstiftelsene overført egenkapitalbevis i den nye banken, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, tilsvarende en samlet eierandel på 96,4%. For SpareBank 1-stiftelsen Gran utgjorde eierandelen 25% av egenkapitalbevisene. I tillegg fikk SpareBank 1-stiftelsen Gran et kontantbeløp på MNOK 45.

De tre sparebankstiftelsene gjennomført i 2011 et felles nedsalg av egenkapitalbevis til markedet. Det var stor interesse for egenkapitalbevisene og nedsalget ble overtegnet. Etter nedsalget hadde de tre sparebankstiftelsene en samlet eierandel av egenkapitalbevis på 70%. For SpareBank 1-stiftelsen Gran utgjorde eierandelen etter nedsalget 20% av egenkapitalbevisene.

SpareBank 1 Ringerike Hadeland gjennomførte i 2017 en emisjon og i ettertid har en av de tre sparebankstiftelsene gjennomført ytterligere et nedsalg. De tre lokale sparebankstifteslene eier etter dette vel 64% av egenkapitalbevisene i banken. For SpareBank 1-stiftelsen Gran representerer eierandelen i dag 19,72% av egenkapitalbevisene.

 

Eierstategi

 • Stiftelsen skal være en langsiktig og stabil eier i SpareBank 1 Ringerike Hadeland.
 • Klare forventninger til økonomisk forsvarlig drift og utbytte.
 • Utvikle et godt operasjonelt samarbeid som kan bidra til verdiøkning hos begge parter.
 • Utøve styringsrett gjennom representasjon i styrende organer.
 • Ha en langsiktig eierandel på minimum 18 % i banken.

Virksomhets­styring

Etiske retningslinjer

Sparebankstiftelsens arbeid skal utøves slik at omverdenen til enhver tid har tillit. Søkere, myndigheter, forretningsforbindelser og allmennheten må til enhver tid ha tillit til vår profesjonalitet og integritet. Derfor er det utarbeidet etiske retningslinjer som inneholder generelle prinsipper for aktsomhet, og gjelder for medlemmer av styrende organer og ansatte i SpareBank 1-stiftelsen Gran.

SpareBank 1-stiftelsen Gran er en uavhengig stiftelse med en langsiktig målsetting om å bidra til å gi vårt lokalsamfunn en positiv utvikling. Et slikt utgangspunkt tilsier at stiftelsen på sine ulike arbeidsområder ikke bare skal forholde seg til lover og regler, men i etiske sammenhenger også være med å utvikle best praksis.

De etiske retningslinjer gjelder for all virksomhet, også innenfor eierstrategi, forvaltnings-/investeringsstrategi og gavepolicy.

Styrende organer

Styrende organer i SpareBank 1-stiftelsen Gran.

Generalforsamling

Stiftelsens øverste organ er generalforsamlingen som består av følgende 10 medlemmer og 2 varamedlemmer:

 • Helge Sæthre, Gran (Leder)
 • Kine Therese Vik-Erstad, Gran (Nestleder)
 • Håkon Forfod Sønneland, Gran
 • Anne Hagen Grimsrud, Brandbu
 • Henning Wien, Brandbu
 • Marte Brenne Nordstoga, Jaren
 • Andreas Sollie Woie, Jaren
 • Ida R. Prestmarken, Gran
 • Thor Erik Gjefsen, Brandbu
 • Kate Smith, Gran
 • Ola Lynne, Gran (Varamedlem)
 • Jarl Eirik Straume, Brandbu (Varamedlem)

 

Valgkomité

 • Helge Sæthre, Gran
 • Kine Therese Vik-Erstad, Gran
 • Andreas Sollie Woie, Jaren

 

Styre

Generalforsamlingen velger stiftelsens styre som består av følgende 5 medlemmer.

 • Kjell Eddie Wang, Gran (Leder)
 • Hege Marie Blaker, Gran (Nestleder)
 • Roar Enstrøm, Jaren
 • Annika Birkelund, Gran
 • Nils Harald Martinsen, Gran

 

Administrasjon

Jørn Prestkvern, Gran (Daglig leder)


Generalforsamlingen i SpareBank 1-stiftelsen Gran.

Generalforsamlingen er sparebankstiftelsens øverste organ og skal se til at stiftelsen virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.

Oppgaver:

 • Føre tilsyn med stiftelsens virksomhet.
 • Vedta endring av stiftelsens vedtekter
 • Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd eller underskudd.
 • Valg av leder og nestleder for generalforsamlingen.
 • Valg av medlemmer til stiftelsens styre.
 • Valg av styrets leder.
 • Valg av medlemmer til valgkomiteen.
 • Fastsette godtgjørelse til tillitsvalgte i stiftelsen.
 • Godkjenne instruks for valgkomite
 • Valg av revisor
 • Fastsette godtgjørelse til revisor
 • Gi styret fullmakt til eventuelle låneopptak
 • Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Forvaltnings- og / investeringsstrategi

I tillegg til eierposten i SpareBank 1 Ringerike Hadeland har Stiftelsen frigjorte midler fra spredningssalget i banken (omløpsporteføljen). Det er forvaltningen av omløpsporteføljen som inngår i selskapets finansstrategi.

Styrets ambisjon er å forvalte den samlede kapitalen til stiftelsen slik at de årlige forpliktelsene kan ivaretas uten at realverdien reduseres. Stiftelsens omløpsportefølje skal forvaltes på en forsvarlig måte, slik at det til enhver tid tas tilstrekkelig hensyn sikkerheten og mulighetene til å oppnå en tilfredsstillende avkastning for å ivareta stiftelsens formål.

Last ned vår forvaltningsstrategi (PDF)